plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Ilma Čepāne Foto: Saeimas Kanceleja
Kā deputāts pārstāv tautas intereses:
 
Slikti
Labi
5
balsojumi

Deputāta CV

DZIMŠANAS VIETA – Latvijas Republika, Valkas rajons

 
DZĪVES VIETA – Rīga
e – pasts: ilmac@latnet.lv; ilma.cepane@saeima.lv
 
SVEŠVALODAS 
krievu - brīvi
vācu - viduvēji
angļu - vāji
 
IZGLĪTĪBA 
 
1. 1964. gadā absolvēta Valmieras Viestura vidusskola;
2. 1970. gadā absolvēta Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, piešķirta jurista kvalifikācija;
3. 1986.gadā Maskavas M.Lomonosova v.n. universitātē aizstāvēta disertācija „Dabas ainavas tiesiskā aizsardzība LPSR”, nostrificēta Latvijas Universitātē – 1992.gadā  
 
NODARBOŠANĀS, AKADĒMISKIE NOSAUKUMI 
 
 2002. - līdz šim laikam LU profesore
 1999. - 2002. LU asoc. profesore
 2006. - līdz šim laikam Saeimas deputāte
 1996. - 2006. Satversmes tiesas tiesnese
 1993. - 1998. LU docente
 1993. – 1996. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāre
 1990. – 1993. LR Augstākās Padomes deputāte
  LU docente
 1985. – 1990. LU docente
 1981. – 1984. LU aspirante
 1977. – 1980. LU vecākā pasniedzēja
 1971. – 1976. LU juriskonsulte
 1964. – 1966. Rīgas pilsētas Maskavas rajona tiesas sēžu sekretāre 
 
SVARĪGĀKIE APBALVOJUMI
 
1.Triju zvaigžņu ordenis (III šķira). Par nopelniem Latvijas labā (15.02.2000);
2.1991.gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīme Nr. 118 par piedalīšanos Latvijas neatkarības atjaunošanā 1991.gada janvārī – augustā;
3.LR Satiksmes ministra Atzinības raksts par ieguldījumu ministrijas sadarbībā ar Saeimu (1996);
4. LU Rektora pateicība par ievērojamu ieguldījumu Latvijas tiesību zinātnes attīstībā, sekmīgu jauno juristu sagatavošanu un sakarā r dzīves 60.jubileju (2007).
 
                       II ZINĀTNISKĀ KVALIFIKĀCIJA
 
PUBLIKĀCIJAS
 
1. Publikācijas Latvijas zinātnes padomes (LZP) apstiprinātos izdevumos un starptautisko konferenču rakstu krājumos
 
1.1. Speciffics When it Comes to Building Work Involving State and Municipality Money.// Vilnius university Collected Scientific Articles „LAW”, 2002, Nr.44, P. 139 – 146 ;
 
1.2. Latvijas normatīvo aktu atbilstība Orhūsas konvencijai (līdzautore Ž.Matijesku).// LZA Vēstis, 2002., 56.sēj., Nr.4/5/6, 4.- 49.lpp.;
 
1.3. Būvniecības tiesiskā regulējuma aktualitātes.// Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā. Starptautiskās konferences materiāli. 2002, 318. – 333. lpp.; 
 
1.4. Par sabiedrības tiesībām pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Likums un Tiesības, 2005, Nr.8., 253. -254.lpp. lpp.;
 
1.5. Būvniecības procesā pieņemto lēmumu pārsūdzēšana un būvniecības kontroles mehānisma uzlabošana (līdzautors S.Statkus).// Likums un Tiesības, 2005, nr.10, 302. – 311. lpp.;
 
1.6. Право на справедливый суд как один из важнейших принципов осуществления конституционного контроля. (The right to a faire court as one of the most important legal principles for resolution of constitutional control – ar kopsavilkumu angļu valodā).// Almanac Constitutional justice in the new millennium, Erevan, 2005, p.198 – 203;
1.7. Atsevišķi īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumi Baltijas jūras un Rīgas un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā.// Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20. – 21. gadsimta mijā (tulkots arī angļu val.), 2006, 436. – 443. lpp.;
 
1.8. Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanas tiesiskās problēmas.// Starptautiskās zinātniskās konferences „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” (2007. gada 24.–27. janvāris), tēzes pieņemtas publicēšanai latviešu un angļu valodā;
 
1.9. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes tiesiskās aizsardzības vēsture.// Raksts pieņemts publicēšanai latviešu un angļu valodā rakstu krājumā „Latvijas piekrastes ilgtspējīga attīstība”.
 
2. Citas publikācijas
 
2.1. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds
 
2.1.1. Kā aizsargāt jūras piekrasti. Būvniecības tiesiskais regulējums Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā.// 17.12.2002, 4.- 5. lpp.;
 
2.1.2. Patvaļīga būvniecība, Satversme un vispārējie tiesību principi (līdzautore S.Meiere).// 07.10.2003, ....lpp.
 
2.1.3. Kad tiesāšanās atgādina farsu...// 21.09.2004, 1.- 3.lpp.;
 
2.1.4. Tiesības uz taisnīgu tiesu kā personas pamattiesības. // 27.09.2005, 1.- 3. lpp.;
 
2.1.4. Pašvaldības teritorijas plānojums kā nekustamā īpašuma tiesību aprobežojums (līdzautors S.Statkus).// 25.01.2005,1. - 6. lpp.; 01.02.2005, 8. – 14.lpp.;
 
2.1.5. Teritorijas plānošanas aktuālas tiesiskās problēmas.// 04.12.2007, 3.- 7.lpp.
 
2.1.6. Sabiedrības tiesību aizsardzības efektivitāte plānošanas lietās. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. Nr. 3 (546) 20.01.2009. 1. - 9.lpp.
 
 
 
3. Mācību literatūra 
 
3.1. Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (līdzautore S.Meiere).// Rīga, LU, 2004., 32.lpp.
 
4. Laikrakstos 
 
4.1. Vai Saeimai jākļūst par zemes maiņas punktu?// Diena, 31.10.2002.;
 
4.2. Kāpēc Rīgas centrā top putnu fermas?// Dienas bizness, 09.04.2003.;
 
4.3. Brīvības gatvē piesmej likumu.// Diena, 20.08.2004.;
 
4.4. Saeimas deputāti ir vienlīdzīgi, bet daži tomēr vienlīdzīgāki.// Diena, 16.12.2006.;
 
4.5. Referendums – „bremzes” amatpersonu augstprātībai.//Latvijas Avīze, 12.04.2007.;
 
4.6. Tautas vara vai elites vara.// Diena, 28.06.2007.;
 
4.7. Uzbrukums – labākā aizstāvēšanās?// Diena 30.01.2008.
 
 
PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
 
1.Starptautiskās zinātniskās konferences 
1.1. 2002.gada janvāris, piedalīšanās LU organizētajā starptautiskajā konferencē Rīgā „Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā” ar referātu „Būvniecības tiesiskā regulējuma aktualitātes”;
 
1.2. 2004. gada 29.- 30. janvāris, piedalīšanās LU organizētajā starptautiskajā konferencē Rīgā „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20. – 21. gadsimta mijā” ar referātu „Atsevišķi īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumi Baltijas jūras un Rīgas un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā”;
 
1.3. 2005. gada 16. – 18. jūnijs, piedalīšanās Lietuvas Konstitucionālās tiesas un Satversmes tiesas konferencē Viļņā „Tiesiskas valsts princips un tiesības uz taisnīgu tiesu” ar referātu „Tiesības uz taisnīgu tiesu kā personas pamattiesības”;
 
1.4. 2005. gada 29.septembris - 2.oktobris, piedalīšanās Eiropas Komisijas organizētajā „For Democracy through Law” starptautiskajā konferencē Erevānā ar referātu „Право на справедливый суд как один из важнейших принципов осуществления конституционного контроля”;
 
1.5. 2006. gada 2.jūnijis, piedalīšanās Biznesa augstskolas Turība starptautiskajā konferencē Rīgā ar referātu ”Īpašuma tiesības kā cilvēka pamattiesības”;
 
1.6. 2007. gada 26.janvāris, piedalīšanās Rīgas domes organizētajā starptautiskajā konferencē „Jaunā Ignalīna – ieguvumi un draudi” ar  referātu „Cilvēka tiesības uz kvalitatīvu dzīves vidi”;
 
1.7. 2007. gada 24. - 27. janvāris, piedalīšanās LU organizētajā starptautiskajā konferencē Rīgā „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar referātu „ Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanas tiesiskās problēmas”;
 
1.8. 2007. gada 14.septembris, piedalīšanās Latvijas Dabas fonda un Rīgas domes organizētajā starptautiskajā konferencē Rīgā „Alejas no Kuldīgas ielas līdz Latvijas pagastiem” ar referātu „Vai likums aizsargā alejas?”
 
1.9. 2008. gada 27.- 28.marts, piedalīšanās starptautiskajā konferencē – seminārā Siguldā „Orhusas Konvencija „Par pieeju informācijai sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”: teorija un prakse” ar referātu „Praktiskie piemēri Orhusas konvencijas prasību piemērošanai Latvijas tiesās”.
 
1.10. Sabiedrības tiesību aizsardzības efektivitāte teritorijas plānošanas lietās. Starptautiskā konference Latvijas Republikas Satversmes 8.nodaļai "Cilvēka pamattiesības" desmit gadi : aktuālas cilvēktiesību aizsardzības problēmas". Organizēja Satversmes tiesa un Vācijas fonds "Starptautiskajai juridiskajai sadarbībai”. 05.12.2008.
 
 
2. Vietējās zinātniskās (akadēmiskās) konferences
 
2.1. 2005.gada 10.- 11. jūnijs, piedalīšanās konferencē Rīgā „Vara un tauta: tuvināšanās iespējas?” ar referātu „Pašvaldības Latvijā: demokrātijas balsts vai padomju vara?”;
 
2.2. 2005.gada 23.maijs, piedalīšanās konferencē Rīgā „Teritorijas plānojums – priekšnoteikums ilgtspējīgai attīstībai” ar referātu „Teritorijas plānošana un īpašuma tiesības”, tēzes publicētas krājumā „Teritorijas plānojums – priekšnoteikums ilgtspējīgai attīstībai”, Rīga, 2005., 8.lpp.;
 
2.3. 2006.gada 28.septembris, piedalīšanās konferencē Rēzeknē „Sabiedrības tiesības uz kvalitatīvu vidi – teorija un prakse” ar referātu „Teritorijas plānošanas un būvniecības aktuāli jautājumi tiesu praksē”;
2.4. 2007.gada 16.novembris, piedalīšanās konferencē Rīgā „Latvijas tiesību sistēma šodien” ar referātu „Teritorijas plānošanas tiesiskā regulējuma aktuālās problēmas”;
2.5. 2007. gada 23.- 24.novembris, piedalīšanās konferencē – forumā Salacgrīvā „Cilvēks un daba – satikšanās” ar referātu „Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā”;
 
2.5. 2008.gada 8.februāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes 66.konferencē (sekcija – Dabas resursu īpašuma tiesību aprobežojumi, procesuālo un komerctiesību aktuālās problēmas) Rīgā ar referātu”„Būvniecības procesa aktuāli tiesiskie jautājumi”;
 
2.6. 2008.gada 22.februāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes 66. konferencē (Vides pārvaldības sekcija III) Rīgā ar referātu „Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes tiesiskās aizsardzības vēsture”;
 
2.7. 2008.gada 4.aprīlis, piedalīšanās konferencē – forumā „Detālplānojums pilsētvidē – ilgtspējīgas attīstības plānošanas instruments” Rīgā ar referātu „Detālplānojums kā normatīvs akts”.
 
 
STARPTAUTISKI  FINANSĒTI  PĒTĪJUMU  PROJEKTI
 
1. Eiropas Savienības LIFE – Nature projekts „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” (2002. – 2005.);
 
2. Eiropas Savienības Komisijas projekts „Eiropas Savienības piekrastes zonu ilgtspējīga attīstība: Baltijas jūras reģiona dimensija” (2007).
 
LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES PĒTĪJUMU PROJEKTI
 
1. Likumības un taisnīguma princips civilprocesā, projekta Nr.488 (2001.- 2003.);
2. Dabas resursu īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi, projekta Nr. 04.13110, vadītāja (2004. – 2008).
 
CITI PĒTĪJUMU PROJEKTI
 
1. „Sabiedrības līdzdalības tiesības būvniecības un teritorijas plānošanas procesā”, pasūtītājs „Sabiedrība par atklātību – Delna” (2004.);
 
2.”Tiesiskuma nodrošināšana kāpu aizsargjoslu apbūves sfērā”, pasūtītājs „Sabiedrība par atklātību – Delna” (2005.).
 
                   III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
 
 PROMOCIJAS DARBU VADĪŠANA
 
1. Silvija Meiere - “Cilvēka vides tiesību realizācijas problēmas Latvijā (tiesības uz labvēlīgu dzīves vidi Satversmes 105.panta izpratnē)” .;
 
2.Līga Menģele – Stillere - „Pretrunas starp īpašuma tiesībām uz mežu un tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē” (aizstāvēta 2007.gadā);
 
3. Inese Lībiņa – „Personības tiesību aizsardzība un civiltiesiskā atbildība to aizskāruma gadījumā” (aizstāvēta 2007.gadā);
 
4. Karina Korna – „Aizsargjoslas kā nekustamā īpašuma aprobežojums”;
 
5. Laura Rozenberga – „Zaudējumu atlīdzināšana par videi nodarīto kaitējumu”;
 
6. Ilga Krampuža – „Trešo personu interešu aizstāvības problēmas būvniecības procesā”.
 
MAĢISTRANTU DARBU VADĪŠANA
 
Akadēmiskajā studiju gadā vismaz 4- 6 darbi, 
(vairāki vadīti maģistrantu pētījumi, piedaloties konkursos, saņēmuši valsts un pašvaldības institūciju atzinības rakstus un naudas prēmijas, piemēram, Elīna Ūsiņa par darbu „Pilsētas zaļo stādījumu tiesiskā aizsardzība” no Rīgas domes (2003.), Jānis Geks no Vides ministrijas par darbu „Natura 2000 teritoriju tiesiskais regulējums” (2005) u.c.
 
BAKALAURU DARBU VADĪŠANA
 
Akadēmiskajā studiju gadā aptuveni 5- 7 darbi
 
 
DOCĒJAMIE KURSI un IZSTRĀDĀTĀS PROGRAMMAS
 
1. Dabas resursu tiesības (3 k.p., līdz 2005. gadam);
 
2. Vides (ekoloģiskās ) tiesības ( 4 k.p.);
 
3. Dabas resursu īpašuma lietošanas tiesības aprobežojumu un būvniecības tiesiskās problēmas (lietu tiesību kursa ietvaros- maģistrantiem).
 
 
IV ORGANIZATORISKAIS DARBS
 
1. LU Zinātnisko rakstu sērijas “Juridiskā zinātne” redkolēģijas locekle, līdz 2003.gadam;
2. Centrālās zemes komisijas locekle (apstiprināta ar Saeimas lēmumu), līdz 2006.gadam;
 
3. Tiesnešu mācību centra ārštata lektore ( 2002.- 2005.g.);
 
4. Vairākas reizes kā tiesnese piedalījusies tiesas procesu izspēles finālsacensībās starp Latvijas augstskolām;
 
5. Valsts Prezidentes izveidotās tiesībsarga institūta ieviešanas darba grupas locekle (2003. - 2005.g.) ;
 
6. Piedalīšanās Juridiskās augstskolas Satversmes tiesas apmācības kursā Eiropas Savienības tiesībās (32 stundu kurss, 19.03 -04.06.,2004);
 
7. Saeimas juridiskās komisijas locekle (no 2008.g.); 
 
6. Latvijas Universitātes promocijas padomes tiesību zinātnēs locekle.
 
                                                         
 
 
Pievienot komentāru
Vārds:*
E-pasts:*
Pievienot