plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Ina Druviete Foto: Saeimas Kanceleja
Kā deputāts pārstāv tautas intereses:
 
Slikti
Labi
4
balsojumi

Deputāta CV

 

I. VISPĀRĪGAS ZIŅAS
 
Dzimšanas dati: 1958. gada 29. maijs, Rīga.
Kontakti: Mob. tel. 26352167,  ina.druviete@gmail.com.
Izglītība: Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte (diploms ar izcilību C 465592 1981. gada 27. jūn.); filologa, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja kvalifikācija;
 Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta aspirantūra (1981-1984).
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: filoloģijas zinātņu kandidāta grāds 1985. gada 24. jūl. par disertāciju “Kārļa Mīlenbaha zinātniskās darbības nozīme latviešu literārās valodas normu attīstībā“; 1992. gada 25. sept. nostrifikācijas kārtībā iegūts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds (diploms Nr. C-D 000713);
habilitētā filoloģijas doktora (Dr.h.philol.) zinātniskais grāds 1996. gada 28. maijā par habilitācijas darbu “Latviešu valodas sociolingvistiskā situācija (izpētes metodes un raksturojums: statistika, psiholoģija, politika)” (diploms C-Dh 000153);
Latvijas Universitātes profesore vispārīgās valodniecības un tās vēstures apakšnozarē (ievēlēta ar LU Habilitācijas un promocijas padomes 1997. gada 11. jūlija lēmumu) (diploms LU-PR-Nr 0093); atkārtoti ievēlēta 2003. un 2009. gadā.
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle (ievēlēta 1999. gada 26. novembrī, diploms K-207).
 
Darba pieredze:
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes profesore (kopš 1997).
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes docente (1988-1996).
LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece (kopš 1992).
LR izglītības un zinātnes ministre (2004-2006).
LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja (2002-2004).
LR 8. un 9. Saeimas deputāte (kopš 2002).
LZA Valodas un literatūras institūta zinātniskā līdzstrādniece (1985-1992).
 
Tālākizglītība:
Ziemeļvalstu Padomes studiju grants Stokholmas un Oslo universitātē (1993).
Ziemeļvalstu Padomes studiju grants Roskiles universitātē (1995).
ASV Fulbraita stipendija Pitsburgas universitātē (1996-1997).
Stažēšanās Rokfellera fonda Belladžo Pētījumu un konferenču centrā (2000).
 
Atzinības:
Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidija prēmija (1982; 1990).
A.Ābeles balva (1990).
Ārlietu ministrijas Atzinības raksts par Latvijas valsts stiprināšanu (2002).
Draudzīgā aicinājuma fonda medaļa (2002).
Igaunijas Republikas Māras Zemes II šķiras ordenis (2005).
Cicerona balva (2005).
 
II. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS
 
1981-2010 vairāk nekā 300 publikācijas. Sk. : Profesore Dr.habil.philol. Ina Druviete. Biobibliogrāfija. R.: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 2008, 176 lpp.
 
Beidzamo 5 gadu publikācijas (2006-2010).
 
     1. Zinātniskās publikācijas:
1.      Valodas attīstība un standartizācija: valsts vai sabiedrības atbildība? –Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums 10. Liepāja: LiePA, 2006, 161.-168.
2.      Latvijas valodas politikas pamatnostādnes Eiropas Savienības kontekstā.- Letonikas pirmais kongress. Plenārsēžu materiāli. Rīga, 2005. gada 24.-25. oktobris. Latvijas Zinātņu akadēmija. R.: 2006, 19.-34.
3.       The Baltic States. – Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language and Society. 2nd completely revised and extended edition. Ed. by U.Ammon, N.Dittmar, K.J.Mattheier, P.Trudgill. Vol. 3, 2006, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1864-1869.
4.      Sociolingvistikas priekšvēsture, vēsture un perspektīvas Latvijā. – “Mūsdienu valoda mūsdienu sabiedrībā. Sociolingvistika un sinhronā valodniecība”. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 134. dzimšanas dienas atceres starptautiskās  zinātniskās  konferences materiāli. R.: LU Latviešu valodas institūts, 2007, 24.- 30. lpp. 
5.      Identity, Language Diversity, Multilingualism: Challenges for the 21st Century Education Systems. – International Nordic – Baltic conference of the World Federation of Language Teacher Associations (Federation internationale des professeurs de langues vivantes)(FIPLV) ‘Innovations in Language Teaching and Learning in the Multicultural Context’. Riga, Latvia, 15 –16 June, 2007. R.:  SIA «Izglītības soļi», 2007, 11-19.
6.       Valodas politikas tradīcijas Latvijā 20. gs. sākumā. – Latviešu valoda 15 neatkarības gados.  Lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, tendences. Sast. un zin. red. Daiga Joma. R.: Zinātne, 2007, 13.-16.
7.      /I.Druviete, Dz. Hirša/. Valsts valodas likums (1999) Latvijas valodas politikas kontekstā. – – Latviešu valoda 15 neatkarības gados.  Lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, tendences. Sast. un zin. red. Daiga Joma. R.: Zinātne, 2007, 53.-74.
8.      Latviešu valoda Eiropas Savienības oficiālās valodas statusā. – – Latviešu valoda 15 neatkarības gados.  Lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, tendences. Sast. un zin. red. Daiga Joma. R.: Zinātne, 2007, 98.-110.
9.      Latviešu valodas attīstība un standartizācija. – – Latviešu valoda 15 neatkarības gados.  Lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, tendences. Sast. un zin. red. Daiga Joma. R.: Zinātne, 2007, 370.-372.
10.  Augstākā izglītība sociolingvistisko jomu kontekstā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 11. Liepāja: LiePA, 2007, 138.- 146.
11.  Management of language diversity in higher education establishments. –Valoda-2007. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII.Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule:”, 2007, 324.-330.
12.  Sociolingvistikas vēsture un perspektīvas pasaulē un Latvijā. – Linguistica Lettica, 2008, Nr. 17, 5.-20.
13.  /Druviete I., Strelēvica-Ošiņa D./ Some aspects of the sociolinguistic situation in Latvia: Causes and effects. – Suvremena Lingvistika, godina 34, svezak 1. Zagreb: Hrvatsko filološko drusko, 2008,  89.-114.
14.  /Hirša Dz., Druviete I./ Valodu likumu nozīme etnosa un valsts identitātes nodrošināšanā. – Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. R.: Zinātne, 2008, 11.-20.
15.   /Hirša Dz., Joma D., Druviete I./Valsts valodas likuma izstrādes motivācija un pieņemšanas process. – Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. R.: Zinātne, 2008, 54.-68.
16.  Latviešu valodas sociolingvistisko funkciju dinamika kontaktvalodu ietekmē. – Letonikas otrais kongress.  Valodniecības raksti-2. R.: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2008, 224.-234.
17.  Druviete I. Eiropas daudzvalodības lokā. – Tagad. Zinātniski metodisks izdevums. R: LVAVA, 2008, Nr.2, 2.-6. lpp.
18.  Language policy traditions in Latvia at the beginning of the 20th century. –State Language Commission. Break-out of Latvian. A Sociolinguistic Study of Situation, Attitudes, Processes, and Tendencies. R.: Zinātne, 2008, 12-15.
19.  /Druviete I., Hirša Dz./The State Language Law (1999) within the context of Latvia’ s language policy. – State Language Commission. Break-out of Latvian. A Sociolinguistic Study of Situation, Attitudes, Processes, and Tendencies. R.: Zinātne, 2008, 55-78.
20.   Latvian language status as an official language of the European Union. –State Language Commission. Break-out of Latvian. A Sociolinguistic Study of Situation, Attitudes, Processes, and Tendencies. R.: Zinātne, 2008, 105-117.
21.   Development and standartisation of the Latvian language. – State Language Commission. Break-out of Latvian. A Sociolinguistic Study of Situation, Attitudes, Processes, and Tendencies. R.: Zinātne, 2008, 262-264.
22.  Ievadam . – Profesors Dr.habil.philol. Jānis Valdmanis. Biobibliogrāfija. R.: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 2008, 9.-19. lpp.
23.  Tolerance and non-discrimination policies in multilingual European Union. –Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe. Piza: Edizioni Plus, 2008, 211-219.
24.  Latviešu valodas tēls plašsaziņas līdzekļos un interneta diskusijās. – Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Atb.red. L.Lauze. Nr.4. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 134 lpp.
25.  The Latvian language: Official language of the Republic of Latvia and the offcial language of the European Union. – European and National Language Policies. Ed. by G.Stickel.  Peter Lang, 2009, 14-23.
26.  Language education policy for promoting identity, language diversity and multilingualism. – International Conference “Towards a Better Language Education”. 29-30 June 2009, Vilnius. Proceedings. Vilnius: Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2009, p. 84-95.
27.  Valodnieks Kārlis Mīlenbahs. – Kārlis Mīlenbahs. Darbu izlase 2. sēj. Sast. I.Druviete, zin. red. S.Lagzdiņa. 1. sēj. R.: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 8.-23. lpp.
28.  Komentāri. – Kārlis Mīlenbahs. Darbu izlase 2. sēj. Sast. I.Druviete, zin. red. S.Lagzdiņa. 1. sēj. R.: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 395.-403. lpp.
29.   The development of sociolinguistics in the Baltic States. – The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World. Ed by Martin J.Ball.Routledge: London and New York, 2010, 402-411.
 
Starptautisku zinātnisku konferenču tēzes  (2006-2010)
1. Language  and concepts of national identity in the EU political discussions. - International Interdisciplinary Conference “Language, Diversity and Integration in the Enlarged EU: Challenges and Opportunities”. Vytautas Magnus university, Kaunas, 12-14 May 2006, Kaunas: VDU, 2006, p. 29.
2. Latvian Language Maintenance in Language Contact Situation: German, Russian and English as Languages in Competition. – The Baltic Region between Germany and Russia. Dependence and Independence in Past and Present. 7th Conference on Baltic Studies in Europe. 8-10 June, 2007. Lueneburg: Nordost-Institut, 2007, 41-42.
3. Identitāte, valodu dažādība, multilingvisms: izaicinājumi izglītības sistēmām 21. gadsimtā. – International Nordic – Baltic conference of the World Federation of Language Teacher Associations (Federation internationale des professeurs de langues vivantes)(FIPLV) ‘Innovations in Language Teaching and Learning in the Multicultural Context’. Riga, Latvia, 15 –16 June, 2007. Conference programme and proceedings. R.: REA, 20. lpp.
4. Sociolingvistikas attīstība Latvijā. – Materiali XXXVI Meždunarodnoi filologičeskoi konferencii. Vipusk 1. Sekcija baltistiki. Baltijskije jaziki: psiholingvistika, sociolingvistika, kompjuternaja lingvistika. Tezisi dokladov. Sankt-Peterburg: Filologiceskij fakultet Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2007, 23-24.
5. Druviete I. Individual and societal multilingualism in seven biggest cities and towns in Latvia. – 12th International Conference on Minority Languages. Conference Abstracts. Tartu and Voru, 28-30 May 2009. Tartu: University of Tartu, 2009, 128-129.
6. Druviete I. Language in higher education establishments in Latvia: “Latvian Only”, “English Only” or “Latvian Plus”? . – The Baltics as an Intersection of Civilizational Identities. 8th Conference on Baltic Studies in Europe. Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 11-14 June, 2009. Kaunas: VMU, 2009,  p. 53.
7. Druviete I. Language attitudes among TV and radio journalists: theories and practices. – - 17-oji Jono Jablonskio konferencija “Kalbos variantiškumas ir kalbinės nuostatos”. Vilnius, Lietuviu kalbos institutas, 09.10.2009.-http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Naujienos/Jablonskio%20konferencijos%20tezes%202009.pdf.
8. Druviete I. Language attitudes in audiovisual mass media: should State officials use the State language? – EAAL 9th Annual Conference “Modes and Languages of Communication”. April 22-23, 2010, Tallinn, Estonia. Abstracts, p.37. (doi:10.5128/ERYteesid.IX).
9. Verbālā agresija elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. – Starptautiska konference „Virtuālās vardarbības vide mūsdienu kultūras telpā”. Rīgā, 2010. gada 29. aprīlī. Tēzes. Rīga: LU, 16.-19. lpp.
 
2. Piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās zinātniskajās konferencēs – 38 (2006-2010).
1.Education in Latvia: Problems and Prospects. – Moving young minds. The World Seminar for Education Ministers. Londona, 2006. g. 9. janvārī.
2. European Indicator of Language Competence. – Council of the European Union (Education, Youth & Culture). Lunchtime discussion on Multilingualism. Brisele, 2006. g. 23. februārī. 3. Higher Education and Science in Latvia. Keynote speech at the Opening Ceremony. Panel “Universities of Excellence”. – Fulbright. For a Better World. 52nd Berlin Seminar, Berlīne, 2006. g. 5. martā.
4. Aktualitātes latviešu valodā un valodniecībā. – Akadēmiskā lekcija Prāgas Kārļa universitātes Baltistikas nodaļas studentiem. Prāga,  2006. gada 3. maijā.
5. Language  and concepts of national identity in the EU political discussions. - International Interdisciplinary Conference “Language, Diversity and Integration in the Enlarged EU: Challenges and Opportunities. Vytautas Magnus university. Kauņa, 2006. g.  12. maijā.
6. Languages in enterpreneurship in Latvia. – FP 6 projekta “Valodu dinamika un lingvodiversitātes pārvaldība” (Language Dynamics and Management of Diversity) seminārs. Lozanna, 2006. g. 30.-31. okt.
7. Augstākā izglītība valodu sociolingvistisko funkciju kontekstā. – VVK konference “Zinātnes valoda”. Ventspils, 2006. g. 3. novembrī. 
8.  Language of diaspora Latvians – a national variety. – Annual Conference of the European Federation of National Institutions for Language “Pluricentric Languages in Multilingual Europe”. Madride, 2006.g. 21. novembrī.. 
9. Linguistic identity, social integration and multilingualism: Post-accession experience of a new EU member state. – International conference “Perspectives of Language Policy and Language Rights in the EU. Organized under the auspices of Dušan Čaplovič, Slovak Vice Prime Minister, in cooperation with Representation of the European Commision and the European Parliament Information Office in Slovakia. Bratislava, 2006. g. 25. novembrī.
 10. Augstākās izglītības valoda multilingvisma kontekstā. - Liepājas Akadēmijas zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti” Liepāja, 2006. g. 1. decembrī
11. Management of Language Diversity in Higher Education Establishments. –Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2007. g. 26. janv.
12. Sociolingvistikas priekšvēsture, vēsture un perspektīvas Latvijā. – “Mūsdienu valoda mūsdienu sabiedrībā. Sociolingvistika un sinhronā valodniecība”. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 134. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2006. gada 23. februārī.
13. Sociolingvistikas attīstība Latvijā. – Sanktpēterburgas Valsts universitātes 36. Starptautiskā filologu konference “Baltu valodas: psiholingvistika, sociolingvistika, datorlingvistika”. Sanktpēterburga, 2007. g. 5. martā.
14. Latvian Language Maintenance in Language Contact Situation: German, Russian and English as Languages in Competition. – 7th Conference on Baltic Studies in Europe. 8-10 June, 2007, Lueneburg. Lineburga, 2007. g. 8. jūnijā.
15.  Identity, Language Diversity, Multilingualism: Challenges for the 21st Century Education Systems. – International Nordic – Baltic conference of the World Federation of Language Teacher Associations (Federation internationale des professeurs de langues vivantes)(FIPLV) ‘Innovations in Language Teaching and Learning in the Multicultural Context’. Rīga, 2007. g. 15. jūnijā.
16. FP 6 projekta “Valodu dinamika un lingvodiversitātes pārvaldība” (Language Dynamics and Management of Diversity) darbseminārs. Bāzele, 2007. g. 20.-22. maijs
17.  Language and education policies in Latvia . – Latvijas- Velsas izglītības darbinieku seminārā 2007. g. 12. martā.
18. Latvijas un Beļģijas zinātnieku Apaļais galds “Valoda, migrācija, integrācija” Belģijas karaļa oficiālās vizītes ietvaros 2007.g. 23. apr.
19. Politics of small languages in Europe. – Project “Balticness”  Seminar to Celebrate the Latvian Presidency in the Council of the Baltic Sea States (CBSS). Helsinki, 2007. g. 22. novembrī.
20. Monitoring of sociolinguistic processes. – Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas “EFNIL” projekta “European Language Monitor” seminārs. Brisele, 2008. g. 21. janv.
21. Local and regional linguistic identity in Latvia. – Projekta “Languages in European Network of Excellence” seminārs. Sauthemptona, 2008. g. 8. aprīlī. 
22. Latvijas “ortogrāfijas karu” sociolingvistiskie aspekti. – Mezdunarodnaja naučnaja konferencija “Dņi baltov i belije noči”. Kruglij stol “Baltijskaja filologija”: desjatj ļet spustja. Sanktpēterburga, 2008. g. 20. jūnijā.
23. Diskusijas par latviešu ortogrāfiju 19. un 20. gadsimta valodas politikas kontekstā. – Starptautiska konference “Latviešu ortogrāfijas simtgade”. Rīgā, 2008. g. 30. jūnijā.
24. Latvijas Republikas deviņdesmit gadi un valsts valoda. – Eiropas Valodu dienas konference “Valsts, tauta, valoda” Rīgā 2008. g. 24. septembrī.
25. Latviešu valoda elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos: kvantitāte un kvalitāte. – Liepājas Universitātes konference 2008. g. 28. novembrī.
26. Governmental institutions as actors in language policy. – Day of Sociolinguistics. Tallinn, University of Tallinn, 22 April 2009.
27. Cik ilgi pastāv jauniešu valoda? Jaunākās atziņas par valodas izcelsmi. – LU PPF konference “Uzmanību! Runā jaunieši.”. Rīga, 2009. g. 24. aprīlī.  
28. I.Druviete, L.Lauze. Multidisciplinary research of language situation in Latvia: cooperation among sociolinguists and sociologists (1995-2008). – Course in Sociolinguistics. Vilnius: Lithuanian Language Institute, 29 April 2009.
29. Individual and societal multilingualism in seven biggest cities and towns in Latvia. – XII International Conference on Minority Languages. Tartu, University of Tartu, 29 May 2009.
30. Language in higher education establishments in Latvia: “Latvian Only”, “English Only” or “Latvian Plus”? . – The Baltics as an Intersection of Civilizational Identities. 8th Conference on Baltic Studies in Europe. Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 11-14 June, 2009.
31. Valsts valoda darba tirgū Latvijā un pasaulē. – Seminārs “Aktuālas problēmas latviešu valodas lietojumā profesionālajā izglītībā”. Rīgā, 2009. g. 30. septembrī.
32. TV un radio žurnālistu lingvistiskā attieksme: teorija un prakse. – 17-oji Jono Jablonskio konferencija “Kalbos variantiškumas ir kalbinės nuostatos”. Vilnius, Lietuviu kalbos institutas, 2009. g. 9. okt.
33. Language and social inclusion. – Launch of the Civil Society Language Platform. European Commission. DG for Education and Culture. Brussels, 23 October 2009.
34. Establishing relationships between EFNIL and EU institutions. – 7th Annual Conference “The Relationship between Official Languages and Regional and Minority Languages in Europe”, Dublin, 6 November 2009.
35. Valoda televīzijas un radio žurnālistu skatījumā: ieskats sociolingvistiskā pētījumā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. !4. starptautiskā zinātniskā konference. Liepājas Universitāte, 2009. g. 27. novembris.
36.  English and Latvian electronic mass media: language use and atitudes. – Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XX Zinātniskie lasijumi. Starptautiska konference. 2010. gada 28. janvāris.
37. Jēdziens un termins valodas politikā. – LU 68. konference. Valodas, literatūras un izglītības sekcija. 2010. gada 10. februārī.
38. Language attitudes in audiovisual mass media: should State officials use the State language? – Tallinn University Sociolinguistics Day, Tallinn, 23 April 2010.
39. Verbālā agresija elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. – Starptautiska konference „Virtuālās vardarbības vide mūsdienu kultūras telpā”. Rīgā, 2010. gada 29. aprīlī.
40. Izglītības sistēmas humanitārie aspekti. – ESF darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības ssitēmas optimizācijas apstākļos”  seminārs sadarbības partneru koordinatoriem. Sigulda, 2010. g. 28. maijā.
41. Valodas politikas aktuālās problēmas: personvārdu rakstība. – Apaļā galda diskusija “Valodas politika Latvijā un Lietuvā”. Lietuvas Republikas Seims, Viļna, 2010. gada 2. jūlijā.
42. Valodu apguve daudzvalodības un valodu kontaktu situācijā lingvistiskās antropoloģijas skatījumā. – ESF projekts “Atbalsts valsts valodai un bilingvālajai izglitībai”. Mācību un metodisko līdzekļu autoru profesionālās pilnveides 4. seminārs. Apšuciemā, 2010. gada 21. augustā.
 
3. LZP un citu valsts pētījumu projektu un programmu vadība vai līdzdalība to īstenošanā (2006-2009).
1. LZP Zinātnisko pētījumu projekta “Latvijas sabiedrības  lingvistiskā integrācija” izpildītāja (2004-2008).
2. LZP projekta 09.1172 “Sociolingvistisko un terminoloģisko procesu dinamika Latvijas sabiedrībā un latviešu valodā” izpildītāja (2009-).
3. Letonikas programmas projekta “Valoda un vide” izpildītāja (2007-2009).
4. Valsts nozīmes pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projekta vadītāja (2010).
 
4. Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā (2003-2009)
 
1. FP 6 integrētais projekts “Language Dynamics and Management of Diversity, DYLAN”. (LU reģ nr. 2006/2333) (2006-2009). (Projekta valdes locekle).
2. FP 6 ekselences projekts “LINEE. Languages in a Network of European Excellence”. (LU reģ. Nr. 2006/2330). (2006-2008). (Latvijas koordinatore)
3. ESF projekts “Baltijas jūras reģiona studiju akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana” (2006/0117/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0157/0063). (2006-2007).
4. Lielbritānijas padomes pētījumu projekts “Baltic Language and Integration Network, BLaIN” (2004-2006).
5. Lietuvas Zinātnes fonda projekts”Baltic sociolinguistics (BalSoc): linguistic awareness and orientation in Lithuania and Latvia” (2009-1010).
 
6. Eksperta darbība LZP un starptautiskajos projektos un programmās.
 
1.      Latvijas Zinātnes padomes Valodniecības nozares projektu eksperte.
2.  Eiropas Komisijas 7. Ietvarprogrammas Ekonomisko un sociālo zinātņu eksperte programmas “People” apkšprogrammā ” Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways”.
3.   Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas “Īstermiņa eksperta fonds” apakšprojekta Nr. 1-2/NOR/08/010 “Valodas lietojums diasporā: citu valstu prakse un Latvijas rīcībpolitikas izvērtējums” eksperte.
 
III. PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (2003-2009)
 
1.      Doktorantu darbu vadība
Kopš 2001. gada manā vadībā izstrādāti un aizstāvēti 6 promocijas darbi.
2010. gadā aizstāvēti:
D.Liepa. Latvijas preses valoda valstiskās neatkarības atjaunošanas un nostiprināšanās procesā: sociolingvistiskais aspekts. Promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē vispārīgās valodniecības apakšnozarē. R., 2010. Zin. vad. I.Druviete. Aizstāvēts 2010. gada 28. jūnijā.
 
D.Strelēvica-Ošiņa. Valodas pareizības izpratne un preskriptīvisma cēloņi un sekas: Latvijas un pasaules pieredze. Promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē vispārīgās valodniecības apakšnozarē. R., 2010. Zin. vad. I.Druviete.  Aizstāvēts 2010. g. 28. jūnijā.
 
2.      Maģistrantu darbu vadība
Zinātniskā vadītāja 12 maģistra darbiem LU PPF, LU FMZF, LU Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programmā, Daugavpils universitātē. 2010. gadā aizstāvēti:
 
K.Motivāne. Valsts valodas prasme kā priekšnoteikums imigrantu integrācijai Baltijas valstīs un Norvēģijā // Official Language Skills as the Prerequisite for Integration of Immigrants: Case of Baltic States and Norway. Maģistra darbs.2010. Baltic Sea Region Studies Programme, LU. Aizstāvēts 2010. gada 14. jūnijā.
 
M.Guledani. Language Policy in Georgia as a Component Part of the European Integration. Maģistra darbs Baltijas Starptautiskās akadēmijas Eiropas studiju programmā. Aizstāvēts 2010. gada 29. jūnijā.
3.      Lekciju un semināru vadība – 11
4.      Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde – 11
 Latvijas Universitātē:  Sociolingvistika I, II, III, Lingvistiskās cilvēktiesības, Bilingvālās izglītības sociolingvistiskie aspekti, Valoda un komunikācija Mūsdienu latviešu valoda, Valoda un sabiedrība, Sociolingvistika, Valodas politika, Sociolinguistics, Sociolinguistic Situation and Language Policy in the Baltic States, Valodniecība, Vispārīgā valodniecība.
Daugavpils universitātē : Sociolinguistics.
5.      Mācību līdzekļu sagatavošana.
1. Sagatavots e-kurss “Sociolinguistic situation and language policy in the Baltic States” LU īstenotā ESF projekta “Baltijas jūras reģiona studiju akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana” ietvaros (2007).
6.      Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās.
1. 2003.-2004. g.  vieslekcijas Turku universitātē Baltijas jūras reģiona studiju programmā  kursā “Communication in the Baltic Sea Region States”.
2. Aktualitātes latviešu valodā un valodniecībā. – Akadēmiskā lekcija Prāgas Kārļa universitātes Baltistikas nodaļas studentiem. Prāga,  2006. gada 3. maijā.
3. Lekcijas sociolingvistikā “Multidisciplinary research of language situation in Latvia: cooperation among sociolinguists and sociologists (1995-2008)”. – Course in Sociolinguistics. Vilnius: Lithuanian Language Institute, 2009. g. 29. aprīlī.
 
IV. ORGANIZATORISKAIS DARBS
1.      Zinātnisko un akadēmisko komisiju vadība vai līdzdalība to darbībā.
 1.  LU Latviešu valodas institūta Domes locekle
 2. LU Valodniecības nozares Promociju padomes locekle.
 3. LU Valodniecības nozares Profesoru padomes locekle.
4. LU Valodniecības nozares Doktorantūras padomes locekle. 
            5. Valsts valodas komisijas locekle.
 6. TM Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas locekle.
 
2. Starptautisku konferenču organizācijas komisiju vadība vai līdzdalība to darbībā.
1. Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas (EFNIL) konference “European and National Language Policies”, Riga, 2007. g. 12.-14. nov. (organizācijas komisijas loc.).
2. Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas (EFNIL) konference “Languages in Businesses and Enterpreneurship” Lisabonā, 2008. g. 17.-19. nov. (organizācijas komisijas loc.).
3.Lietuviešu valodas institūta Starptautiskā konference “Kalbos variantiškumas ir kalbinēs nuostatos” (Viļņa, 2009. g. 9. okt.) organizācijas komitejas locekle.
4.EFNIL Ģenerālās asamblejas (Dublina, 2009. g. 4.-7. nov.) organizācijas komitejas locekle.
5.Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XX Zinātniskie lasījumi. Starptautiska konference. 2010. gada 28. – 29. janvāris. Lasījumu Zinātniskās komitejas locekle.
 
3. Zinātnisku izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā.
 
Dalība Latvijas  izdevumu redakcijas kolēģijās:
1. Žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” A daļas redakcijas kolēģijas locekle (1992-)
2. Žurnālā “Linguistica Lettica” redakcijas kolēģijas locekle (1997-)
3. Daugavpils Universitātes Zinātnisko rakstu krājuma redakcijas kolēģijas locekle (2003-)
4. Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu sērijas “Valodniecība” redakcijas kolēģijas locekle (2006-)
 
Darbība starptautisko izdevumu redakcijas padomēs:
1. Redakcijas padomes locekle grāmatu sērijai “Multilingualism and Linguistic Diversity” (Swets & Zeitlinger Publishers).
2. Žurnāla “Language Policy” (Springer Publishers) redakcijas kolēģijas locekle.
3. Eiropas Sociolingvistikas gadagrāmatas “Sociolinguistica” (Max Niemeyer Verlag) Latvijas korespondente.
4. Sērijas “Studies in World Language Policies” (Benjamins) redakcijas kolēģijas locekle.
 
5. Dalība starptautiskās un Latvijas profesionālajās apvienībās:
Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas (European Federation of National Institutions for Languages, EFNIL) viceprezidente.
Latvijas Zinātnieku savienības biedre.
Latvijas augstskolu profesoru apvienības biedre.
Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekle (2002-2004).
Starpparlamentu savienības Latvijas delegācijas locekle.
 
6.      Personīga informācija.
Precējusies 33 gadus, vīrs Jānis strādā par psihiatru, pieauguši bērni Inese un Pēteris, mazdēls Oskars Larss. Hobiji – etnoloģija un zooloģija, kas praktiski izpaužas kā ceļošana un kaķkopība.
 

 

 
Pievienot komentāru
Vārds:*
E-pasts:*
Pievienot