plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Atklāti balsojumi par pašvaldību amatpersonām
06
Nov
2012

Informācija pēdējo reizi atjaunota 2013.gada 17.jūlijā

Saeima 31.janvārī 2013.gadā 3.lasījumā pieņēma grozījumus likumā "Par pašvaldībām", kas paredz ieviest atklātus balsojumus, vēlējot domes priekšsēdētāju, viņa vietniekus un atceļot tos no amata, kā arī anulējot deputāta mandātu. Likumprojekts paredz, ka arī citos gadījumos balsojumi notiek atklāti.

Līdz jaunie grozījumi stājās  spēkā (20.02.2013), likums "Par pašvaldībām" noteica, ka balsošana minētajos gadījumos notiek aizklāti. Tāpat likums noteica, ka citos gadījumos aizklāts balsojums notiek, ja par to nobalso domes deputāti ar vienkāršu balsu vairākumu.

Likumprojektu iesniedza Reformu partijas deputāti: J.Ozoliņš, V.Liepiņš, R. Ražuks, D.Kazāka, I.Bišofa, I. Lībiņa-Egnere.

Likumprojekts un anotācija

Likumprojekts 2.lasījumā

Likumprojekts 3.lasījumā

Pieņemtais likumprojekts www.likumi.lv

Stenogramma, pieņemot likumprojektu 1.lasījumā (deputāti debatē)

Stenogramma, pieņemot likumprojektu 2.lasījumā (deputāti debate)

Stenogramma, pieņemot likumprojektu 3.lasījumā (debašu nav)

Likumprojekta grozījumu izstrādei bija izveidota īpaša darba grupa Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā.

Likumprojekts arī paredz, ka Domes sēdes ieraksta audioformātā, kuru ievieto pašvaldības domes mājaslapā internetā (37.pants). Šī likuma prasība visām pašvaldībām ir jāīsteno līdz 2014.gada 1.jūlijam

Papildus atklātajiem balsojumiem un audioierakstiem, likumprojektā arī ir papildināts 38.pants par amatu savienošanu:

38.pants. Pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, deputāta, izpilddirektora un viņa vietnieka, kā arī pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un to ierobežojumu izpildes kārtību, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".
 
Papildus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem pašvaldības domes deputāts nedrīkst:
 
1) ieņemt izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka amatu;
 
2) ieņemt attiecīgās pašvaldības administrācijā amatu, kura pienākumos ietilpst:
    a) domes lēmumu projektu sagatavošana,
    b) domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude,
    c) kontrole un uzraudzība pār domes pieņemto lēmumu izpildi,
    d) padomu un konsultāciju sniegšana pašvaldības amatpersonām;
 
3) tieši vai pastarpināti sniegt pašvaldībai pakalpojumus šīs daļas 2.punktā minētajos jautājumos;
 
4) ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē, kas realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas;
 
5) ieņemt valdes locekļa amatu attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībā, kapitālsabiedrībā, kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā ar citām pašvaldībām pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrībā, kurā vienas vai vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, izņemot kapitālsabiedrību, kas realizē no šā likuma 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu.
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs papildus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem institūcijas vadītāja pienākumiem nodrošina, ka tiek ievēroti šā panta otrās daļas noteikumi.
(31.01.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.02.2013. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2013. Sk. Pārejas noteikumu 33.punktu)

 

Pievienot komentāru
Vārds:*
E-pasts:*
Pievienot