plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Priekšvēlēšanu aģitācijas likums
22
Feb
2012

Informācija pēdējo reizi atjaunota 2012.gada 3.decembrī.

11.Saeimā tika izveidota darba grupa, kura izstrādāja jaunu likumu - Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu. Pie likumrpojekta sagatavošanas strādāja Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija.

2012.gada 24.maijā Saeima izstrādāto likumprojektu atbalstīja 1.lasījumā, 84 deputātiem nobalsojot PAR, pret likumprojektu nebalsoja neviens deputāts. Likumprojekta redakcija

Saeimas sēdes stenogramma, skatot likumprojektu 1.lasījumā.

2012.gada 11.oktobrī Saeima likumprojektu atbalstīja 2.lasījumā. PAR balsoja 81 deputāts, neviens deputāts nebalsoja pret vai atturoties.

Saeimas sēdes stenogramma, skatot likumprojektu 2.lasījumā. Priekšlikumu tabula likumprojektam, kāds tika atbalstīts 2.lasījumā.

2012.gada 29.novembrī Saeima likumprojektu atbalstīja 3.lasījumā. PAR balsoja 89 deputāti, neviens deputāts nebalsoja pret vai atturoties.

Priekšlikumu tabula, skatot likumprojektu 3.lasījumā.

 

Būtiskākais par likumprojektu

Jaunais likums apvienos normas, kas pašlaik regulētas divos atsevišķos likumos: Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām un Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šā likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrībai iespēju saņemt vispusīgu informāciju un paust viedokli par deputātu kandidātiem un deputātu kandidātu sarakstiem pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām un noteikt priekšvēlēšanu aģitācijas un tās uzraudzības kārtību pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām.

Jēdzieni

Likumprojektā definēti virkne jēdzienu, tajā skaitā arī jēdziens "nesaistītas personas" , "priekšvēlēšanu aģitācija", "slēpta priekšvēlēšanu aģitācija".

"Priekšvēlēšanu aģitācija"  — kādas politiskās partijas, politisko partiju apvienības, vēlētāju apvienības vai arī kāda deputāta kandidāta reklamēšana plašsaziņas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko partiju, politisko partiju apvienību, vēlētāju apvienību vai arī deputāta kandidātu.

"Slēptā priekšvēlēšanu aģitācija"  — priekšvēlēšanu aģitācija, par kuru saņemta samaksa un kuras apmaksātājs (atlīdzības devējs) pretēji šā likuma noteikumiem nav norādīts. Par samaksu šā likuma izpratnē uzskatāma jebkāda atlīdzība, tai skaitā jebkuri mantiski labumi, pakalpojumi, tiesību nodošana, atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādām tiesībām par labu citai personai u.c.

"Nesaistīta persona"  - ar politiskajām partijām, to apvienībām vai vēlētāju apvienībām nesaistīta fiziskā persona, juridiskā persona vai reģistrēta šādu personu apvienība, kas savā vārdā veic priekšvēlēšanu aģitāciju.

Aģitācijas ierobežojumi

 • Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanām priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programmās un raidījumos, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, preses izdevumos, internetā un valsts/pašvaldību institūcijās un kapitālsabiedrībās ir aizliegta.
 • Vēlēšanu dienā, kā arī 30 dienas pirms vēlēšanām priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmās ir aizliegta.
 • Administratīvo resursu izmantošana priekšvēlēšanu aģitācijā ir aizliegta. Par administratīvo resursu izmantošanu šā panta izpratnē uzskatāma valsts vai atvasinātu publisku personu institūciju vai tādu kapitālsabiedrību, kurās valstij vai atvasinātai publiskai personai pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), finanšu līdzekļu, kustamas un nekustamas mantas vai darbinieku izmantošana vai pakalpojumu sniegšana priekšvēlēšanu aģitācijai. Par administratīvo resursu izmantošanu nav uzskatāma telpu piešķiršana priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai, ja tiek ievēroti šā likuma VII nodaļas nosacījumi.
 • Preses izdevumos, ko izdod valsts vai atvasinātu publisku personu institūcijas vai tādas kapitālsabiedrības, kurās valstij vai atvasinātai publiskai personai pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.
 • Preses izdevumos, ko izdod valsts vai atvasinātu publisku personu institūcijas vai tādas kapitālsabiedrības, kurās valstij vai atvasinātai publiskai personai pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), aizliegts vēlēšanu dienā, kā arī 30 dienas pirms vēlēšanu dienas ievietot intervijas ar deputātu kandidātiem vai Ministru prezidenta vai ministra amata kandidātiem, kā arī ievietot tādus rakstus, kuros norādīts, ka tajos pieminētā persona ir deputāta kandidāts vai Ministra prezidenta vai ministra amata kandidāts.

Aģitācijas izdevumu ierobežojumi

 • Politiskajām reklāmām partijas nedrīkstēs tērēt vairāk nekā aptuveni 250000-300000 latus. Tas ir divas reizes zemāk nekā limits, kas bija spēkā vēl 2010.gadā.
 • Nesaistītā persona priekšvēlēšanu aģitācijai drīkst izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 15 minimālās mēnešalgas. Ar minimālo mēnešalgu šā likuma izpratnē saprot minimālās mēnešalgas apmēru, kāds bija noteikts attiecīgā kalendārā gada 1.janvārī.

Ierobežojumi aģitācijai elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

 • Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.
 • Pirms katras šajā pantā paredzētās priekšvēlēšanu aģitācijas un uzreiz pēc tās skaidri un nepārprotami paziņojams, kurš  aģitācijas veicējs šo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis.
 • Saeimas vēlēšanu dienā līdz pulksten 10 vakarā un Eiropas Parlamenta vispārējā vēlēšanu dienā līdz pulksten 10 vakarā, kā arī pašvaldību vēlēšanu dienā līdz pulksten 10 vakarā elektronisko plašsaziņas līdzekļu raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko partiju, politisko partiju apvienību, vēlētāju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti.
 • Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuri nodrošina ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu retranslāciju Latvijā, līgumā ar attiecīgo ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekli paredz noteikumu, ka priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā Latvijā retranslējamās programmās nedrīkst iekļaut aģitācijas materiālus par vēlēšanu kampaņā iesaistītajām personām, politiskajām partijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām.

Priekšvēlēšanu aģitācija preses izdevumos

 • Preses izdevums vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.
 • Katrā preses izdevumā publicētā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros skaidri un nepārprotami norādāms, ka tā ir politiskā reklāma un kurš aģitācijas veicējs šo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis.

Priekšvēlēšanu aģitācija internetā

 • Reklāmas pakalpojumu sniedzējs, kurš piedāvā par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.
 • Izvietojot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros skaidri un nepārprotami norādāms, kurš aģitācijas veicējs šo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis.

Priekšvēlēšanu aģitācija publiskās vietās

 • Aģitācijas veicējam ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai publiskās lietošanas ārtelpās uzrunāt vēlētājus, dalīt bukletus, avīzes un citus priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus bez saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību vai attiecīgās publiskās ārtelpas īpašnieku (valdītāju). Ar publiskās lietošanas ārtelpām šā likuma izpratnē saprotami skvēri, parki, ielas, ceļi, tilti, tuneļi un citas tamlīdzīgas vietas, kas neatkarīgi no īpašuma piederības attiecīgajā laikā bez maksas vai par maksu ir publiski pieejamas nenoteiktam personu lokam.
 • Publiskās vietās izvietota priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros skaidri un nepārprotami norādāms, kurš aģitācijas veicējs šo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis.

Priekšvēlēšanu aģitācija valsts vai pašvaldības institūcijās (valsts un atvasinātu publisku personu institūcijās un kapitālsabiedrībās, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju)

 • Par administratīvo resursu izmantošanu šā panta izpratnē uzskatāma valsts un atvasinātu publisku personu institūciju un kapitālsabiedrību, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder kapitāla daļas (akcijas), kā arī kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku valsts vai atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrībām piederošās daļas (akcijas) atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, finanšu līdzekļu, kustamas un nekustamas mantas izmantošana vai pakalpojumu sniegšana priekšvēlēšanu aģitācijai, kā arī šo institūciju reklamēšana par samaksu 30 dienu periodā pirms vēlēšanām, ja attiecīgā reklāma ir saturiski saistīta ar deputāta kandidāta, politiskās partijas, politisko partiju apvienības, kā arī politiskās partijas, vai politisko partiju apvienības pārvaldes institūciju izvirzīto kandidātu Ministru prezidenta vai ministra amatam, vai ar politisko partiju vai politisko partiju apvienību saistītas personas atspoguļojumu vai šāda kandidāta vai personas darbības atspoguļojumu.
 • Preses izdevumos, ko izdod valsts vai atvasinātu publisku personu institūcijas vai kapitālsabiedrības, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder kapitāla daļas (akcijas), kā arī kapitālsabiedrības, kurās vienas vai vairāku valsts vai atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrībām piederošās daļas (akcijas) atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.
 • Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus aizliegts izvietot ēku telpās, kurās atrodas valsts un atvasinātu publisku personu institūcijas un kapitālsabiedrības, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), kā arī šādu ēku koplietošanas telpās.
 • Valsts un atvasinātu publisku personu institūcijas un kapitālsabiedrības, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), var piešķirt aģitācijas veicējam telpas, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem, bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz šo telpu uzturēšanas faktiskos izdevumus.

Ārkārtas vēlēšanu gadījumā

Likumprojekts regulē arī priekšvēlēšanu aģitācijas kārtību ārkārtas vēlēšanu gadījumā, nosakto kārtību, kādā veicama aģitācija plašsaziņas līdzekļos, tāpat nosaka, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periods sākas no ārkārtas vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanām (parastajā kārtībā priekšvēlēšanu aģitācijas periods sākas 120 dienas pirms vēlēšanām).

Priekšvēlēšanu aģitācijas kontrole

Kontroli veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, kuram ir tiesības aizliegt politiskajai organizācijai vai nesaistītajai personai veikt turpmāku priekšvēlēšanu aģitāciju, ja birojs konstatē, ka tā ir pārsniegusi noteiktos aģitācijas izdevumu ierobežojumus.

Priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmēra neievērošanas gadījumā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 30 dienu laikā uzdot nesaistītajai personai (līdzīga kārtība arī politisko partiju gadījumā) finanšu līdzekļus ieskaitīt valsts budžetā tajā apmērā, kāds atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmēram.

 

Papildu informācija

NEPLP paziņojusi, ka aģitācijas aizliegumu radio un TV atbalsta.

Portāls Deputatiuzdelnas.lv ir vērsies pie deputātiem, aicinot atklāt savu nostāju šajā jautājumā. Ar deputātu nostāju šajā jautājumā var iepazīties katra deputāta profilā, sadaļā "Pozīcija", ja deputāts ir sniedzis atbildi.

 

Raksti medijos

IR: Partiju priekšvēlēšanu izdevumus samazinās uz pusi

DIENA: Saeima nosaka politiskās reklāmas aizliegumu televīzijā 30 dienas pirms vēlēšanām

DIENA: Politiķi izmaiņas partijas finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas regulējumā pārsvarā vērtē pozitīvi

TVNETSaeimā top jauns priekšvēlēšanu aģitācijas likums

DELFI: Deputāti pagaidām nevienojas par administratīvo resursu izmantošanas ierobežošanu priekšvēlēšanu aģitācijā

DELFI: Deputāti rosina TV un radio vispār aizliegt maksas priekšvēlēšanu aģitāciju

DIENAEksperte pārmet sabiedriskajiem medijiem deķa raušanu katram uz savu pusi

IR: Kotam netīk politiskās reklāmas iespējamais aizliegums medijos

DIENA: Reāla iespēja, ka politiskajām reklāmām radio un TV vairs nedrīkstēs tērēt ne santīma

 

 

Likumprojekta iesniedzēji
Pievienot komentāru
Vārds:*
E-pasts:*
Pievienot